Key Feature

The basis for the paradigm of operations of NOVA is aspiring to optimize and automate each process.

Head Cube

NOVA tegevuse paradigma aluseks on eesmärk optimeerida ja automatiseerida kõiki äriprotsesse. Sellega seoses on Head Cube'i ekspertsüsteemi loomine ettevõtte üks põhiülesandeid ja peamine tegur selle edukaks arendamiseks lähitulevikus.

Tänapäeval on nutikad infosüsteemid muutunud iga eduka ettevõtte lahutamatuks osaks. Langetatud otsuste tõhusus sõltub otseselt nende aluseks oleva töödeldud info kvaliteedist ja kvantiteedist. Seda arvesse võttes seame NOVA töö fookuseks nutikate andmete kogumise ja töötlemise tehnoloogia.

HEAD CUBE’i struktuur

Scheme Head Cube

Head Cube’i tuum - Head Cube'i peamine arvutus-loogikatuum, mis koosneb kahest alamsüsteemist:

 • HC Data: otsib intellektuaalselt ja semantiliselt infot, valideerib ja arhiveerib seda.
 • HC Strategic: Teostab info analüüsi vastavalt ettevõtte praeguste eesmärkide prioriteetsusele, pakub võimalusi strateegilise planeerimise optimeerimiseks ja meetodeid ettevõtte strateegiliste riskide minimeerimiseks.

Head Cube’i süsteem – Ettevõtte projektide, sise- ja projektiressursside juhtimine, suhtlemine teostajate ja kasutajatega, koosneb kahest alamsüsteemist:

 • HC Operation: Teostab projektiarvestust, üksteisest sõltuvate ülesannete haldamist ning aitab jälgida ka ettevõtte efektiivsust antud hetkel. Teostab kontrolli ettevõtte finantsvoogude ning materiaalse ja immateriaalse vara arvestuse üle.
 • HC Interaction: Aitab jälgida väliseid teostajaid, seada ülesandeid ja kontrollida tehtud töö kvaliteeti ning toetab juba kasutatavaid tooteid.

Funktsionaalsus

Functionality

Head Cube on ettevõtte peamine infokeskus, mille kaudu teostatakse kõigi ettevõtte üksuste koostööd. Selle abil otsitakse ja süstematiseeritakse infot, töödeldakse andmeid ja jälgitakse protsesse, mis toimuvad nii ettevõttesiseselt kui ka koos väliste teostajatega. Kõigil Head Cube’i alamsüsteemidel on kõrge automatiseerituse tase ja need on integreeritud suure hulga väliste teenustega.

Head Cube võimaldab teil juurutada iga protsessi jaoks reeglid, lühendada nende täitmise tähtaega ning parandada ka suhtlust töötajate, struktuuriüksuste ja allhankijate vahel. Sellised muudatused võivad vähendada tegevuskulusid ja parandada ettevõtte finantstulemusi.

Head Cube'i ülesanded on otseselt seotud ettevõtte põhitegevusega ja neid liigitatakse järgmiselt:

 • Nutikas infootsing;
 • Info valideerimine ja salvestamine;
 • Info struktuurianalüüs;
 • Kriitilisteks olukordadeks lahenduste pakkumine;
 • Abi strateegilisel planeerimisel;
 • Süsteemne andmete säilitamine;
 • Projekti andmete haldamine;
 • Projektiga seotud riskide minimeerimine;
 • Ressursiandmete haldus;
 • Väliste mõjutuste kohta käivate andmete haldamine;
 • Ettevõtte andmete haldamine.

Kõik tehnilised üksikasjad projekteerimise, loogika ja tehnoloogiate kohta on ettevõtte NOVA oskusteave ja rangelt konfidentsiaalne teave. Seoses sellega tutvustatakse selles jaotises loogiliste plokkide tööpõhimõtet ja nende poolt täidetavaid funktsioone ilma iga ploki toimimise üksikasjaliku tehnilise kirjelduseta, mis on osa Head Cube’i loomise töödokumentatsioonist.

Kokkuvõte

Head Cube'i arendamine on suunatud kõigi protsesside maksimaalsele automatiseerimisele ettevõttes, et vältida täiendava personali värbamise vajadust.

Head Cube on oluline samm täisväärtusliku infoühiskonna arengu suunas, kus ettevõtte konkurentsivõime eeltingimuseks vabal turul on äriprotsesside automatiseerimine ja optimeerimine.

Nutika infosüsteemi kasutamine võimaldab NOVA-l pretendeerida tarkvara sektori liidriks ja tulevikus hõivata märkimisväärne osa IT-turust.

Lisaks võimaldab Head Cube’i turuletoomine NOVA-l jälgida ja analüüsida globaalseid sektoreid, et valida välja kõige paljulubavamad valdkonnad uute ekspertsüsteemide väljatöötamiseks ja juurutamiseks.

Using the nova.lc webpage: reading the materials, registration, creating an account, subscribing to the newsletter, etc. means agreement with the rules for the use of materials and information published on nova.lc on the part of the User.

Cookies
We use cookies to provide the best site experience.
Accept!